PSYCHODIAGNOSTIEK

Binnen de groepspraktijk beschikken we over expertise om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren. Indien er vanuit de school of de thuiscontext een vermoeden is van een bepaalde problematiek of vragen rijzen over wat er aan de hand is met jou(w kind) kunnen we aan psychodiagnostisch onderzoek doen.

Voor kinderen gaan we steeds van start met een intakegesprek met de ouders (zonder het kind/ de jongere).

We trachten samen met jou op een zorgvuldige manier na te gaan welk testonderzoek dient uitgevoerd te worden. Alles gebeurt in overleg met jou (als ouder).

Indien nodig wordt er samengewerkt met logopedisten, artsen of andere hulpverleners binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en in het kader van het stellen van officiële diagnoses proberen wij samen te werken met (kinder) psychiaters en/ of neurologen.

Wat is psychodiagnostisch onderzoek?

Elk therapeutisch proces kent in meer of mindere mate een diagnostische fase.

Een psychodiagnostisch onderzoek is een manier van onderzoek om na te gaan hoe je in elkaar zit, wat je sterke en minder sterke punten zijn op het gebied van intelligentie, persoonlijk en sociaal functioneren.

U kunt bij Oeboentoe terecht voor:

 • Intelligentieonderzoek: onderzoek van de cognitieve mogelijkheden

 • Aandacht- en concentratieonderzoek: onderzoek op het gebied van concentratie, werkhouding, executieve functies,….

 • Autismespectrumstoornissen

 • Belevingsonderzoek: onderzoek naar emotioneel en sociaal functioneren

Intelligentie

(o.a. in functie van terugbetaling logopedie)

Intelligentieonderzoek brengt de cognitieve mogelijkheden in kaart. Vaak wordt de vraag naar IQ-bepaling gesteld omwille van een vermoeden van leerstoornissen en/of hoogbegaafdheid maar veel belangrijker is dat we een ruim beeld krijgen van de sterktes en werkpunten. Zo kan gerichter advies gegeven worden naar scholen, ondersteuning en studiemethode… Op die manier kan ook bijgedragen worden aan het welbevinden (op school).

VB. WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL, SON-R 2-8 (laatste op aanvraag)

Aandacht en concentratie

De vraag naar dit soort onderzoek wordt vaak gesteld nadat er moeilijkheden vastgesteld zijn op deze gebieden. Deze kunnen zich thuis en/of op school/werk voordoen. Tijdens het onderzoek (o.a. met TEA-Ch) wordt nagegaan waar je (kind) precies op vastloopt met als doel daarna gerichter advies te kunnen verlenen.

Ontwikkelingsstoornissen

(o.a. autismespectrumstoornissen)

Meestal heb je zelf al een ‘niet pluis-gevoel’ of worden er signalen opgevangen vanuit de omgeving (familie, school, jeugdbeweging…). Om een breed beeld te kunnen krijgen wordt zowel de ontwikkeling als het huidige functioneren in beeld gebracht. Er worden afspraken gemaakt over het verloop van het diagnostisch onderzoek. De testmomenten worden ingepland en er worden vragenlijsten meegegeven om thuis in te vullen (zowel voor de ouders als voor het kind/de jongere en eventueel leerkracht).

Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ASS worden onder meer volgende zaken in beeld gebracht:

 • Intelligentietest

 • Executieve vaardigheden

 • Voorstellingsvermogen versus fantasie

 • ADOS-2 (semi-gestructureerde testbatterij specifiek ontwikkeld voor ASS)

 • Belevingsonderzoek

 • Sociaal communicatieve vaardigheden (schoolobservatie)


Doordat ASS een grote overlap vertoont met andere diagnoses zijn die onderzoeken ook zeer ruim. Voor de bevestiging van de diagnose zal er doorverwezen en overlegd worden met een (kinder)psychiater/neuroloog. Dit kan deuren openen naar de aanvraag van vb. klasondersteuning, (thuis)begeleiding bij gespecialiseerde diensten , verhoogde kinderbijslag…

Belevingsonderzoek

Bij een belevingsonderzoek gaan we de beleving van je kind (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen,….) in beeld brengen. Dit kan zowel voor kinderen als jongeren aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Het helpt je om het gedrag van je kind beter te begrijpen en de juiste aanpak te vinden. De resultaten van het onderzoek brengen we steeds in verband met de ontwikkelingsfase van je kind en de context.

Het kan aangewezen zijn als je zorgen maakt over hoe je kind zich voelt en als je volgende zaken opmerkt:

 • Gedragsproblemen

 • Vastzitten of achterblijven in ontwikkeling

 • Angsten

 • Aandacht en concentratieproblemen

 • Sociale problemen

 • Moeilijkheden op school

Werkwijze

We starten steeds met een intakegesprek. (Enkel voor intelligentie-onderzoek ikv terugbetaling logopedie is geen intakegesprek vereist). Tijdens een eerste gesprek wordt uitgebreid bevraagd welke zorgen u of andere mensen uit de omgeving zich maken over het kind of de jongere. Op basis van dit gesprek doen we dan een voorstel naar verder onderzoek.

Het testonderzoek wordt opgesplitst in verschillende testmomenten, afhankelijk van leeftijd en concentratie. Bijkomend wordt soms een klasobservatie ingepland.

De testmomenten kunnen doorgaan op woensdagnamiddag of vrijdagochtend. Indien testmomenten overlappen met school, bezorgen wij een gewettigd afwezigheidsattest voor school.

Gemiddeld twee weken na de laatste testafname zitten we terug samen om de onderzoeksresultaten te bespreken. Indien er veel aanwijzingen zijn voor een diagnose, wordt bij de bespreking ook psycho-educatie voorzien. Daarnaast verwijzen wij ook door naar (kinder)psychiaters. Er wordt een onderzoeksverslag meegegeven waarin alle resultaten en observaties gedetailleerd beschreven worden.

Tarieven testonderzoek


Intelligentieonderzoek

 

(Intake) niet voor opstart logopedie
Intelligentieonderzoek (WPPSI-IV-NL/WISC-V-NL/SON-R 2-8/WAIS-IV-NL)
Bespreking

€ 75 à € 80
€ 120 à € 145
€ 60

Aandacht- en concentratieonderzoek

 

Intake
Ontwikkelingsanamnese
Intelligentieonderzoek
Belevingsonderzoek
Specifiek aandacht- en concentratieonderzoek (o.a. TEA-Ch, d2)
Klasobservatie

Advies
€ 75 à € 80
€ 75
€ 120 à € 145
€ 60 p/sessie
€ 70 p/sessie
€ 75 +km vergoeding

€ 60

Onderzoek naar autismespectrumstoornissen (ASS

 

Intake
Ontwikkelingsanamnese (eventueel ADI-R)
Intelligentieonderzoek
ADOS-2
Belevingsonderzoek
Specifiek ASS onderzoek (o.a. ToM-test)
Klasobservatie

Advies
€ 75 à € 80
€ 75 (€ 145)
€ 120 à € 145
€ 150
€ 60 p/sessie
€ 70 p/sessie
€ 75 +km vergoeding

€ 60

“Omdat een mens alleen waarlijk mens kan zijn in gemeenschap met anderen (“ik ben omdat wij zijn”)”.

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”