NAAR KINDEREN EN JONGEREN

SYSTEEMTHERAPIE

Wat?

Bij systeemtherapie wordt veel belang gehecht aan de context waarin de cliënt zich bevindt (meestal het gezin). Dit wordt ook wel het systeem van de cliënt genoemd. In dit systeem vinden allerlei interacties plaats. Deze interacties zijn erg interessant voor een systeemtherapeut. Het is namelijk vaak in deze interacties dat er patronen kunnen vastgesteld worden waarin gezinnen of bepaalde gezinsleden vastlopen en die problemen in de hand werken of in stand houden. Door zicht te krijgen op de beleving van individuen binnen dit systeem kunnen deze patronen in kaart gebracht worden en kan ingezet worden op het wegwerken hiervan. Samen zoeken we naar een manier om meer harmonie in het gezin te brengen.

Voor systeemtherapie hoeft niet steeds het gehele gezin in therapie te komen. Er kan ook heel systemisch gewerkt worden met één gezinslid. Hierbij ligt de focus op het beter leren begrijpen van de context en de binnenkant van anderen alsook van zichzelf en de eigen binnenkant. Een bijkomend aspect is de communicatie tussen deze zaken en hoe dit kan aangepakt worden.

Doelgroep?

Kinderen en jongeren met:

– slaapproblemen
– gedragsproblemen
– een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS, …)
– emotionele problemen (angsten, depressie, …)
– allerhande moeilijkheden (rouw, bedplassen, zelfverwondend gedrag, …)
– …

Kinderen, jongeren en hun gezin waarbij:

– ouders botsen op opvoedingsproblemen of hun ouderrol
– relationele problemen tussen gezinsleden plaatsvinden
– …

SPELTHERAPIE

Wat?

Bij speltherapie wordt spel gebruikt als middel om kinderen (en jongeren) beter te kunnen begrijpen en hen op die manier te helpen.

Het is niet altijd even evident om over de moeilijke zaken te praten. Bij speltherapie hoeft dit helemaal niet. Door middel van spel kan een kind (of jongere) op een ontspannen manier zaken tot uiting brengen zoals bepaalde gedachten en gevoelens. Op hun eigen tempo en in een veilige omgeving kunnen zo allerhande thema’s verkend worden om er dan mee aan de slag te gaan.

Doelgroep?

Kinderen en jongeren die:

– moeilijkheden hebben om gevoelens te uiten
– worstelen met hun zelfvertrouwen en/of zelfbeeld
– last hebben van nare gebeurtenissen, angsten, nachtmerries,…
– hechtingsproblemen hebben
– sociale moeilijkheden hebben (omgang met leeftijdsgenootjes, samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag, …)
– gedragsproblemen hebben (niet luisteren, tegendraads gedrag, …)
– …

BEGELEIDING ROND ASS EN VOOR PERSONEN MET ASS

Wat?

“See the able, not the label”.

Op het moment dat er een diagnose valt, zoals ASS, brengt dit vaak vele emoties teweeg bij alle gezinsleden. Gezinnen en ouders kunnen het gevoel krijgen zich te moeten gaan heruitvinden. Om samen deze zoektocht aan te gaan, bieden wij u graag een veilige plek waarin eenieder zichzelf kan en mag zijn. Elk gevoel en elke gedachte is welkom. Hierbij staat het zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed aanvoelen centraal. We vertrekken vanuit het positieve en kijken hoe we hier meer van kunnen installeren. Stilstaan bij de moeilijkheden die iedereen ervaart en het lijden dat hierrond gevoeld wordt een plek mogen geven, is erg belangrijk.

Individuele therapie aan kinderen en jongeren met ASS wordt ook aangeboden. Hen wordt een veilige plek geboden waarin ze welkom zijn met al hun eigenheid. Afgestemd op de noden en het tempo gaan we samen aan de slag rond de zaken waar op gebotst wordt. Hierbij hoeven de moeilijkheden niet perse over de diagnose te gaan. Kinderen en jongeren met ASS zijn nog steeds kinderen en jongeren die op allerhande van zaken kunnen botsen. Wel gaan ze verzekerd zijn van een autismevriendelijk therapeut die met hun eigenheid rekening zal houden en die hen in hun sterktes zal zetten.

! Er wordt niet aan diagnostiek gedaan. Wel kan een vermoeden in kaart gebracht worden zodat gerichte doorverwijzing mogelijk is. Ondersteuning en opvolging gedurende dit traject is mogelijk.

Doelgroep?

Kinderen en jongeren met ASS die:

– worstelen met de diagnose van ASS en hierrond vragen hebben
– moeilijkheden hebben met het uiten van gevoelens
– worstelen met hun zelfvertrouwen en/of zelfbeeld
– last hebben van negatieve gedachten en/of zelfverwondend gedrag
– last hebben van angsten, …
– sociale moeilijkheden hebben (omgang met leeftijdsgenootjes, samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag, …)
– …

Gezinnen en ouders die:

– samen op zoek willen naar een meer afgestemde context voor de persoon met ASS
– vragen hebben rond opvoeding en ontwikkeling van hun kind/jongere met ASS
– nood hebben aan informatie rond ASS
– …

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDE KINDEREN EN JONGEREN

Wat?

Als talentbegeleider zie ik het als mijn missie om zowel deze kinderen en jongeren, hun ouders als hun omgeving (school, vrienden) gefundeerde antwoorden te bieden met betrekking tot meervoudige noden op psychosociaal vlak. Dit vertrekkend vanuit wetenschappelijke inzichten, en vanuit de praktijkervaring, rekening houdend met de zijnskenmerken van (hoog)begaafde kinderen en jongeren, oa. perfectionisme, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, een hoge(re) gevoeligheid, een kritische ingesteldheid…

We starten de begeleiding op met een intakegesprek met de ouders, zonder het kind of de jongere, waarin de nodige aandacht gaat naar de hulpvraag en de ontwikkeling. In de daarop volgende sessies gaan we met het kind/de jongeren aan de slag door middel van een belevingsonderzoek. Na elke 4 sessies volgt een oudergesprek om in overleg het verloop van de verdere begeleiding nauwkeurig af te stemmen. Indien gewenst worden doorverwijzers, scholen, het CLB, zorgleerkrachten… mee betrokken.

Doelgroep?

(hoog)begaafde kinderen en jongeren die:

– vragen hebben voor of na het afnemen van een IQ-test
– moeilijkheden ondervinden op school: leeruitdaging, aansluiten bij juiste leerniveau, deelname pluswerking op school…
– problemen ervaren op sociaal-emotioneel vlak: moeite met vrienden maken of houden, intense emoties, samenleven binnen het gezin, vragen bij talenten, zelfbeeld…

Ouders en leerkrachten van (hoog)begaafde kinderen en jongeren die:

– vragen hebben rond opvoeding van (hoog)begaafde kinderen en jongeren die

– vragen hebben rond opvoeding en ontwikkeling van deze kinderen en jou ontplooiingskansen.

– nood hebben aan informatie rond (hoog)begaafdheid

“It takes a village to raise a child”

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”