Factuurvoorwaarden Oeboentoe

  1. . Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door Praktijk voor psychotherapie Oeboentoe/ Katrien Bruneel voor akkoord ondertekend, zijn deze factuurvoorwaarden van toepassing en beheersen zij de relatie tussen [Praktijk voor psychotherapie Oeboentoe/ Katrien Bruneel] en de cliënt.

 

  1. Annulering van een sessie dient uiterlijk 24 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie te gebeuren. Indien de cliënt de sessie binnen de 24 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie annuleert, dan is de cliënt Praktijk voor psychotherapie Oeboentoe/ Katrien Bruneel ]een bedrag van 50 % van de waarde van de voorziene sessie verschuldigd. Indien de  cliënt zonder verwittiging op zijn of haar sessie afwezig is, dan is de  cliënt  Praktijk voor psychotherapie Oeboentoe/ Katrien Bruneel een bedrag van 100 % van de waarde van de sessie verschuldigd. Indien Praktijk voor psychotherapie Oeboentoe/ Katrien Bruneel zelf de sessie van de cliënt annuleert, kan de cliënt aanspraak maken op dezelfde vergoedingen en modaliteiten zoals hierboven uiteengezet.

 

  1. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen te betalen te Knesselare.
    Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal een eerste aanmaning per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verzonden worden, waarbij de hoofdsom verhoogd wordt met de verwijlinteresten a rato van de wettelijke interestvoet. Bij gebrek aan betaling na de eerste aanmaning, zal een tweede aanmaning verzonden worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Bij deze tweede aanmaning zal de cliënt een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-. In het geval Praktijk voor psychotherapie Oeboentoe/ Katrien Bruneel zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de cliënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-. Voor de eerste aanmaning die wordt verzonden door Praktijk voor psychotherapie Oeboentoe/ Katrien Bruneel wordt een administratieve kost van € 5,- gerekend.

 

  1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Gent, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.