NAAR VOLWASSENEN

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE

Wat?

We worden als mens mee gevormd door wat we voorgespiegeld krijgen van de volwassenen in ons leven. In de al dan niet veilige nabijheid van de anderen leren we onze emoties te reguleren en vormen we een beeld van de wereld om ons heen, van ‘de wereld is veilig en ik kan mensen vertrouwen’ tot ‘het is ieder voor zich en de wereld is een afschuwelijke, gevaarlijke plek’ en alles daartussenin.

Deze ervaringen vormen een rugzak die we met ons meedragen. Je vindt er allerhande zaken in: mooie herinneringen, overtuigingen, ideeën, dromen, verlangens maar ook frustraties, pijn , verlies, lastig te verdragen emoties, trauma…

Kortom, we komen mogelijks heel wat tegen op ons levenspad.

In de sessies gaan we samen op pad om de inhoud van jouw rugzak van dichterbij te bekijken. Om oude spulletjes te herwaarderen of plaats te maken voor nieuwe ervaringen, om gebroken stukken te koesteren en te helen.

Deze tocht kan lastig zijn , soms luchtig maar gelovend in je eigen kracht, kom je al een heel eind!

Visie?

Gebruikmakend van de eenvoud van de diepmenselijke verbinding begeleiden we je graag naar met meer vertrouwen in het leven staan. Door kwetsuren en trauma is dat vaak geen evidentie. We geloven echter dat er altijd een weg is, welke hindernissen we op ons pad ook tegenkomen. We blijven samen zoeken door telkens opnieuw het contact te blijven aangaan.

Er schuilt een oerkracht in elk van ons. Elk levend wezen wil uiteindelijk groeien, in welke omstandigheden we ook opgroei(d)en. Zoals de roos van Jericho, het plantje dat jarenlang verdroogd kan overleven en zich terug openvouwt en groen wordt wanneer het water krijgt. Zelfs in de meest dorre omstandigheden in de woestijn groeit die bij ideale omstandigheden. Ook wij als integratief psychotherapeuten geloven dat elke gekwetste mens terug kan openbloeien in de juiste omstandigheden. We moedigen de cliënt dan ook steeds aan om deze omstandigheden te creëren. We hebben vertrouwen in meer ‘talen’ dan enkel de woordenvloed, een vleugje creativiteit is hier nooit ver weg. Het meest pijnlijke is vaak niet in woorden te vatten. Vandaar zoeken we samen naar wat voor jou als cliënt de meest passende taal is: lichaamstaal, beeldtaal, poëzie, muziek, drama, spel(therapie) en alle andere vormen van expressie.

Doelgroep?

Integratieve psychotherapie kan helpend zijn bij:

• Emotionele problemen: zoals ADHD/ ADD, angst en dwang, depressie, boosheid, dissociatieve (identiteits)stoornis, laag zelfbeeld, innerlijke conflicten, moeilijkheden m.b.t. aanvaarding, rouw en verlies, vragen rond genderidentiteit, pesten, psychiatrische problemen, psychosomatische problemen, verwerking van een moeilijke kindertijd
• Fysieke problemen: zoals bore-out/ burn-out, hartkloppingen, pijn, gezondheidsproblemen, klachten waar geen medische verklaring voor gevonden kan worden
• Mentale problemen: zoals stress, piekeren, hyperventilatie
• Persoonlijke groei: agressiebeheersing, assertiviteitsproblemen, grenzen stellen, impulsbeheersing, zelfzorg
• Vragen rond communicatie: conflicten, contactbreuk vb. tussen ouder en kind, scheiding, nieuw samengestelde gezinnen / plusouderschap gezinsproblemen, opvoedingsproblemen
• Vragen rond kinderwens: adoptie, fertiliteitsproblemen ongewenst kinderloos zijn, pleegzorg

Expertise:

kinder-en jongeren therapie, hoogbegaafdheid, kinderwens en fertiliteit, DGT-coaching (Dialectische Gedragstherapie volgens Marsha Linehan), beeldende therapie, trauma en DIS

TRAUMATHERAPIE

Wat?

“Omdat traumatische syndromen gemeenschappelijke kenmerken hebben, volgt het herstelproces ook een gemeenschappelijke weg. De fundamentele fasen van herstel zijn het zorgen voor veiligheid, integreren van het traumatische verhaal en het herstellen van de verbondenheid tussen de overlevende en de gemeenschap”.

(Judith Lewis Herman, 1992.)

Soms kom je op jouw levenspad donkere, mistige plekken tegen die ervoor zorgen dat je dreigt te verdwalen. (Getuige zijn van) een natuurramp, een misdaad, seksueel grensoverschrijdend gedrag, oorlog, een ongeval, geweld, vroegkinderlijke trauma, verlies (bv. zwangerschap, job, een dierbaar iemand…), een medische fout, … zorgt ervoor dat je al dan niet tijdelijk gaat wankelen. Het moeten ontberen van essentiële zaken zoals aandacht, liefde, emotionele beschikbaarheid van zorgfiguren, veiligheid… kan vroegkinderlijk trauma veroorzaken. Dat je hier terechtgekomen bent, getuigd van de moed de wandeling te willen verder zetten en op zoek te zijn naar een richting/uitweg uit het traumalabyrint.

Doelgroep?

Mensen die dergelijke schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt, kloppen vaak aan met uiteenlopende klachten zoals:

• Vermijding: niet willen denken aan en/of praten over alles wat gelinkt is aan het trauma
• Herbeleving: flashbacks, nachtmerries
• Negatieve gedachten over zichzelf die de zelfwaarde beïnvloeden
• Verhoogde prikkelbaarheid, snel schrikken, moeite met concentreren
• Levensbeheersing: moeite met eten, zelfzorg, slapen, jezelf uitputten
• Allerhande fysieke klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor gevonden kan worden
• Angsten en depressieve klachten
• Automatische patronen zoals middelengebruik, zelfbeschadigend gedrag, conflicten, promiscue gedrag …

Meer weten? Neem dan gerust even een kijkje op volgende websites:

https://celevt.nl/trauma-academie/
https://celevt.nl/zorgzoeker/
https://emdr-belgium.be/

HYPNOSE

Wat?

Hypnose is een methode die in de psychotherapie en in de medische wereld ingezet wordt om bepaalde psychische en fysieke processen te beïnvloeden. We maken gebruik van deze natuurlijke vaardigheid om bepaalde doelen of veranderingen te bereiken die nuttig zijn voor het proces.

Je kan het vergelijken met dagdromen, opgaan in sport, lezen of muziek beluisteren, opgaan in meditatie of relaxatie.

Het is een staat van ‘veranderd’ bewustzijn met een gerichte aandachtsfocus naar binnen, met verminderde aandacht voor de omgeving en een verhoogde vatbaarheid voor suggesties van de therapeut of die je jezelf geeft.

Hypnose is geen slaap, er is geen sprake van bewustzijnsverlies. Je hoort wat er gezegd wordt en kan je grotendeels herinneren wat er gebeurde. Je behoudt de controle over wat er gebeurt.

Het is een actieve toestand van de hersenen waarbij je meer gefocust bent op bepaalde ervaringen. Wanneer ons brein geconcentreerd en gericht is, kunnen we het beter en krachtiger inzetten om bepaalde symptomen te beïnvloeden.

Je kan door hypnose via een andere weg dan wilskracht verandering bereiken of invloed uitoefenen. Met doelgerichte voorstellingen, metafore beelden en/of verhalen waarin je jezelf herkent, ga je als het ware vanzelf bepaalde bewegingen of kracht ontplooien, of in plaats van pijn en angst – comfort en rust ervaren. Je creativiteit en probleem-oplossend vermogen nemen toe.

Doelgroep?

Hypnose wordt ingezet voor de behandeling van eetstoornissen, angst, faalangst, fobieën, een laag zelfbeeld, verslaving, traumabehandeling. Hypnose kan een manier zijn om toegang te krijgen tot innerlijke hulpbronnen die je kan inzetten om problemen aan te pakken. Het helpt eveneens om meer harmonie te vinden in jezelf. Het stelselmatig gebruiken van zelfhypnose verbetert het algemeen welzijn. De meeste mensen ervaren hypnose als ontspannend en aangenaam.

(Bron: slides basisopleiding VHYP – Dr. Nicole Ruysschaert, www.vhyp.be)

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

DGT-COACHING

Wat?

Dialectische Gedragstherapie werd ontworpen door Marsha Linehan om een antwoord te bieden op de problemen van mensen die worstelden met emotieregulatie en hun heil zochten in allerhande destructieve copingstrategieën. Ondertussen blijkt dat ook mensen met andere problematieken baat hebben bij het aanleren van nieuwe, meer regulerende vaardigheden zoals crisisvaardigheden, kernoplettendheid, zelfcompassie, emotieregulatievaardigheden, sociale vaardigheden, levensbeheersing… Door het inzetten van deze vaardigheden word je steeds meer zelfsturend en slaag je erin om ook stresserende gebeurtenissen op een constructieve manier aan te pakken.

Doelgroep?

Personen met een persoonlijkheidsstoornissen:

– angst- en stemmingsstoornissen
– een emotieregulatiestoornis
– een verhaal van middelenmisbruik
– (drang tot) destructieve copingstrategieën (automutilatie, gokken, eetproblemen, uit contact gaan, onbeschermde seksuele contacten, woedebuien…)
– die herhaaldelijk terechtkomen in dezelfde, nefaste gedragspatronen

Nieuw groepsaanbod vanaf 1 maart:

Zie folder

BEELDENDE THERAPIE

Wat?

Wat is creatieve (beeldende) therapie?

De beroepsvereniging voor creatief therapeuten geeft volgende omschrijving: ‘Beeldende therapie is een vorm van behandeling waarbij de ervaring van mensen ten behoeve van ontwikkelingsprocessen centraal staat’.

‘In een behandelsetting wordt beeldende therapie in combinatie met andere behandel- en begeleidingsvormen gericht op een specifiek behandeldoel aangeboden met als doel op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een wenselijke verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie bij de cliënt te bewerkstellingen’.

(C. Sweizer,2009)

Vier essentiële elementen zijn: het doen en het ervaren, de betekenis die iemand toekent aan het resultaat, de relatie tussen de cliënt, het werkstuk en de therapeut en het resultaat zelf.

De beeldend therapeut laat de cliënt door de omgang met materialen het eigen gedrag en de daarmee samenhangende belevingswereld concreet ervaren. De cliënt ervaart binnen die veilige oefenruimte de kans om nieuwe keuzemogelijkheden te creëren en andere gedrags- en omgangsvormen te ontwikkelen.

Doelgroep?

Beeldende therapie wordt aanbevolen als het ervaringsgericht doorwerken van een probleem gewenst is. We zetten het in bij cliënten die:

– problemen hebben met verbale abstractie
– het moeilijk vinden om hun ervaringen te benoemen
– sterk rationaliseren
– moeite ondervinden om contact maken met hun eigen ervaringswereld
– het lastig hebben met het beleven van continuïteit in contact
– moeite hebben met het ordenen en begrenzen van emoties
– problemen hebben met het gewaarworden van het eigen handelen en gedragspatronen

“Omdat een mens alleen waarlijk mens kan zijn in gemeenschap met anderen (“ik ben omdat wij zijn”)”.

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”